ZAKLÁDACÍ SMLOUVA

 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

B.E.Z.va Nejdek o.p.s.

 

Zakladatelé:
1) paní Renata Jirušová, dat. nar. 18. 12. 1968, trvalý pobyt Nejdek, Jiřího z Poděbrad 1108., PSČ 362 21
2) pan Jaromír Trtík, dat. nar. 11. 8. 1970, trvalý pobyt Nejdek, Letná 309, PSČ 362 21
se podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, dohodli na založení obecně prospěšné společnosti (dále jen společnost) podle zakládací smlouvy.
 

I. Název a sídlo společnosti

1) Název společnosti: B.E.Z.va o.p.s.
2) Sídlo společnosti:   Nejdek, Švermova 505, PSČ 362 21
3) Region působnosti: Karlovarský kraj
 

II. Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
 

III. Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1) Cílem sdružení je spojovat děti a mládež, ale i dospělé z různých sociálních i etnických vrstev při smysluplném naplňování a využívání jejich studijního (pracovního), ale i volného času a to jak v týdnu během školního roku, tak o víkendech a o prázdninách.
2) Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot dětem, mládeži, ale i dospělým, a podpora rozvoje osobnosti v duchu křesťanské morálky a etiky.
3) Druh obecně prospěšných služeb::
      a) pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež včetně organizace zážitkových a pobytových akcí
      b) aktivity zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování
      c) tematické vzdělávání a výchova dětí a mládeže v oblasti morálního a osobnostně-sociálního rozvoje, včetně multikulturní              výchovy
      d) aktivní podpora a rozvoj dobrovolnictví, aktivizace společnosti
      e) aktivity v rámci celoživotního vzdělávání, jako je mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně                          lektorské činnosti
      f) podpora sociálně znevýhodněných obyvatel a příslušníků etnických menšin
      g) pořádání akcí pro veřejnost při aktivní účasti dětí a mládeže
      h) aktivity zaměřené na prevenci kriminality
      i) pořádání konferencí, seminářů, organizace kurzů, pobytů, sportovních, kulturních, společenských aktivit, tematických                    diskuzních fór, jakož i besed a přednášek
      j) vybudování a provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
      k) podpora a rozvoj finanční gramotnosti dětí, mládeže i rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí
      l) tvorba, realizace a prezentace mediálních vzdělávacích pořadů a programů
      m) podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání
      n) konzultační a výchovná práce s rodinou, manželskými páry i jednotlivci, poradenství
      o) poskytování poradenství, informačních, servisních a agenturních služeb
      p) vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
      q) osvětová, propagační a publikační činnost
      r) podpora, rozvoj kreativity a umělecké tvorby
 
4) Tyto aktivity budeme provozovat samostatně nebo ve spolupráci:
      a) se školskými zařízeními
      b) s jinými organizacemi v ČR i v zahraničí
      c) s orgány státní správy a samosprávy
 
5) K tomuto účelu budou sloužit následující aktivity:
      d) poskytování sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
      e) poskytování dalších navázaných služeb
      f) organizování volnočasových aktivit dle principů zkušenostně reflektivního učení
      g) organizování aktivit zaměřených na osobnostně sociální rozvoj a práci se skupinou
      h) organizování sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí
      i) organizování pracovních činností dle příslušných zákonů
      j) podpora aktivit, které povedou k naplnění účelu vzniku této společnosti
 

IV. Doplňková činnost

Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena, může společnost vykonávat doplňkovou činnost za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost poskytovaných obecně prospěšných služeb. Ve své doplňkové činnosti zajišťuje obory činnosti náležející do živnosti volné výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 

V. Podmínky poskytování služeb

1) Obecně prospěšné služby uvedené v čl. III. a IV. jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti.
2) Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v pořadí zájmu do naplnění disponibilní kapacity společnosti.
3) Konkrétní podmínky poskytování služeb stanoví a vyhlašuje pro jednotlivé projekty správní rada společnosti.
      a) tyto podmínky jsou zveřejněny v sídle společnosti a podle možnosti v tisku a na webových stránkách společnosti
      b) každý zájemce o služby společnosti je s těmito podmínkami seznámen
      c) tyto podmínky musí být stejné pro všechny příjemce služeb
4) Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány za úplatu, pokud nejsou prostředky na jejich poskytování získány v dostatečné míře z dotací a jiných podpor z veřejného rozpočtu, grantů, darů a příspěvků právnických a fyzických osob.
      d) úplata se stanoví u jednotlivých obecně prospěšných služeb jednotně
      e) výše úplaty se stanoví tak, aby byly alespoň částečně pokryty náklady spojené s poskytováním příslušné obecně prospěšné         služby
      f) bude-li konkrétní obecně prospěšná služba poskytována za úplatu, bude výše úplaty zveřejněna v sídle společnosti, na                     webových stránkách společnosti a bude s ní seznámen každý klient při objednávání obecně prospěšné služby
      g) v případě požadavku na poskytnutí služby, která není součástí ceníku, bude cena stanovena individuálně na základě analýzy         a ocenění nákladů na její poskytnutí
      h) ceník stanoví svým rozhodnutím ředitel společnosti, po projednání se správní radou; ceník služeb bude společností                           zveřejněn
5) Obecně prospěšné služby společnosti nebudou poskytovány za účelem dosažení zisku.
6) Druh poskytovaných služeb se může měnit a vyvíjet v souvislosti s výší zájmu o poskytované služby.
 

VI. Majetkový vklad zakladatele do společnosti

1) Zakladatelé společnost zakládají bez majetkového vkladu.
 

VII. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:
1) ředitel
2) správní rada
3) dozorčí rada
 

VIII. Ředitel společnosti

1) Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2) Ředitel řídí veškerou činnost společnosti s výjimkou těch činností, které jsou zákonem, zakládací listinou nebo statutem svěřeny do výlučné působnosti správní rady. Je jmenován správní radou, které je ze své činnosti odpovědný.
3) Ředitel zejména:
      a) odpovídá za efektivní realizaci rozhodnutí správní rady
      b) informuje správní radu o aktivitách společnosti v období mezi zasedání správní rady
      c) spolu s předsedou správní rady připravuje zasedání správní rady a účastní se jednání správní rady s hlasem poradním
      d) podílí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti
      e) předkládá správní radě plán práce a rozpočet na následující finanční období
      f) předkládá správní radě finanční a závěrečnou zprávu za uplynulé finanční období
      g) řídí a koordinuje aktivity oddělení a pracovníků společnosti
4) Ředitel rozhoduje po předchozím souhlasu správní rady o:
      a) nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí
      b) nabytí nebo zcizení movitých věcí, zřizování věcných břemen, nebo předkupního práva u movitých věcí, je-li hodnota vyšší         než 10.000,-Kč
      c) nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv
      d) založení jiných právnických osob a o vkladech majetku do těchto právnických osob
5) Ředitel nesmí být členem správní nebo dozorčí rady.
6) Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada.
7) Ředitelem společnosti může být jmenována pouze fyzická osoba, která má právní subjektivitu a je bezúhonná.
8) V nepřítomnosti ředitele vykonává funkci statutárního orgánu předseda správní rady nebo jiný pověřený člen správní rady nebo zaměstnanec, kterého ředitel pověřil pověřenou písemnou plnou mocí.
9) O výši finanční odměny ředitele a jeho cestovních náhradách rozhoduje správní rada.
10) Prvním ředitelem společnosti byl správní radou jmenován:
Jaromír Trtík, dat. nar. 11. 8. 1970 trvalý pobyt Nejdek, Letná 309, PSČ 362 21.
 

IX. Správní rada

1) Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.
2) Členy správní rady jmenuje zakladatel.
3) Správní rada má 3 členy, funkční období členů správní rady je tříleté. Členem správní rady lze být opakovaně.
4) Prvními členy správní rady jsou: 
      Renata Jirušová , dat. nar. 18. 12. 1968, trvalý pobyt: Nejdek, Jiřího z Poděbrad 1108
      Filip Kloubek, dat. nar. 7. 7. 1984, trvalý pobyt Nejdek, Komenského 946
      Eva Schützeová , dat. nar. 3. 7. 1963, trvalý pobyt |Nejdek, Jiřího z Poděbrad 780
5) Není-li zakladatele, rozhodne správní rada podle § 8 odst. 7 zákona o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu.
6) Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže společnosti.
7) Správní rada volí z řad svých členů předsedu na dobu odpovídající délce funkčního období zvoleného člena.
8) Jednání řídí předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady, který je povinen svolat zasedání správní rady alespoň dvakrát do roka.
9) Správní rada je svolávána na základě vlastního předchozího usnesení, nebo na základě žádosti alespoň dvou členů správní rady, nebo ředitele. Pozvánka na jednání správní rady musí být doručena (poštou nebo elektronicky) členům správní rady s předstihem nejméně deseti dnů a musí obsahovat návrh programu jednání. Členové správní rady se mohou svého práva na řádné svolání zasedání vzdát.
10) Členové správní rady mohou odsouhlasit usnesení písemně, bez svolání schůze, V případě, kdy je to nutné z časových důvodů, může předsedající schůze předložit všem členům správní rady návrh na usnesení s příslušnou dokumentací k odsouhlasení písemně (per rollam). Členové správní rady se k rozhodnutí per  rollam vyjadřují posedem a datem na předložený návrh usnesení k příslušnému slovu „ souhlasím“., nebo „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se“. Slovo vyjadřující jejich volbu jednoznačně označí a listinu zašlou zpět doporučenou poštou, prostřednictvím faxové nebo e-mailové zprávy do sídla společnosti k rukám předsedy správní rady nebo jím pověřeného člena správní rady. Listina zaslaná prostřednictvím faxové nebo e-mailové zprávy musí být dodatečně předložena v originálu.
11) Z jednání správní rady nejde-li o případ hlasování (per rollam) musí být pořízen písemný zápis shrnující závěry ke všem bodům programu a další rozhodnutí správní rady. Zápis podepisuje předseda správní rady, případně, není-li předseda na schůzi přítomen, předsedající.
12) Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
13) Členství ve správní radě zaniká:
      a) skončením funkčního období člena
      b) odstoupením
      c) úmrtím člena správní rady
      d) odvoláním.
14) Člen správní rady je odvolán v případě, že:
      a) člen přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně            povinnosti vyplývající za zakládací listiny nebo statutu společnosti
      b) opakovaně se nezúčastňuje činnosti správní rady
      c) využívá-li zkušeností z činnosti společnosti ve prospěch jiné právnické osoby, nebo ve prospěch svůj vlastní
      d) poruší povinnosti mlčenlivosti o informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit škodu společnosti
      e) svým jednáním prokazatelně porušil povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.
15) Finanční odměňování členů správní rady je možné. O výši odměny rozhodují zakladatelé, stejně tak i o proplácení oprávněných cestovních náhrad.
16) Členem správní rady může být fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není sama, ani osoba jí blízká s touto obecně prospěšnou společností v pracovně právním nebo jiném obdobném vztahu.
17) Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.
 

X. Působnost správní rady

1) Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 zákona, zejména:
      a) Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právním úkonům, kterými společnost:
      b) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc
      c) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než                              10.000,-Kč
      d) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva
      e) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.
2) Schvaluje:
      a) rozpočet společnosti
      b) řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti
      c) předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností společnosti
      d) změnu podmínek poskytování služeb společnosti
      e) ceník služeb.
3) Rozhoduje o:
      a) zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek
      b) schválení, změně a zrušení statutu společnosti
      c) přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zemřou-li oba zakladatelé
      d) změnách v počtu členů a orgánů společnosti.
4) Rozhodnutí dle písm. a, b, c, přijímá správní rada hlasy všech svých členů.
 

XI. Jednání jménem společnosti, zastupování

1) Jménem společnosti jedná navenek v plném rozsahu ředitel.
2) Společnost může zastupovat člen správní rady, nebo zaměstnanec a to na základě plné moci.
3) K písemným právním úkonům je nutno k názvu společnosti připojit podpis jednajícího.
 

XII. Dozorčí rada

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti se zákonem stanovenou pravomocí.
2) Dozorčí rada je tříčlenná, funkční období členů je tříleté. Členství v dozorčí radě lze být opakované.
3) Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel.
4) Členové dozorčí rady se schází nejméně jednou ročně.
5) Na způsob svolávání, jednání a rozhodování správní rady se použije způsob svolávání, jednání a rozhodování správní rady.
6) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
7) Dozorčí rada
      a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti
      b) nejméně jednou do roka předkládá správní radě a řediteli zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti
      c) dohlíží na dodržování právních předpisů, zakládací listiny a statutu společnosti, byl-li vydán
      d) je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje
      e) je oprávněna svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti
      f) je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůty ke zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada                                 neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele společnosti.
8) Prvními členy dozorčí rady jsou:
      Miroslav Kolařík , dat. nar. 12. 3. 1966, trvalý pobyt Nejdek, Závodu Míru 832, PSČ 362 21
      Jana Straková , dat. nar. 5. 2. 1954, trvalý pobyt Nejdek, Rolavská 1217,PSČ 362 21
      Vladimír Vrba, dat. nar. 1. 10. 1986, trvalý pobyt Nejdek, Jiřího z Poděbrad 1057, PSČ 362 21.
 

XIII. Odměňování členů orgánů a ředitele

1) Členům správní a dozorčí rady a řediteli společnosti lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu.
2) O výši a způsobu odměny členů dozorčí rady a ředitele rozhoduje správní rada. O výši a způsobu stanovení odměny členů správní rady rozhoduje zakladatel.
3) Výše a způsob stanovení odměny jednotlivých členů správní a dozorčí rady se může lišit.
4) Podmínkou výplaty jakékoliv odměny za výkon funkce je existence platné a účinné smlouvy mezi příjemcem odměny a společností.
5) Společnost je oprávněna zveřejnit výši všech svých odměn poskytnutých podle tohoto článku. Společnost je oprávněna zveřejnit také výši jakýchkoli dalších plnění, poskytnutých členům jejich orgánů a řediteli, byť se nejedná o odměny za výkon jejich funkce.
 

XIV. Výroční zpráva

1) Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, nejpozději však šest měsíců od skončení účetního období.
2) Obsah výroční zprávy stanoví zákon. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění dalších údajů.
3) Výroční zpráva společnosti se zveřejňuje do 30 (třiceti) dnů po schválení správní radou, založením do sbírky listin rejstříkového soudu.
 

XV. Zrušení společnosti

V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.
 

XVI. Závěrečná ustanovení

1) První vztahy výslovně neupravené touto zakládací listinou se řídí ustanoveními zákona a dalšími obecně právními předpisy.
2) Zákonem ve smyslu této listiny se rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění.
3) Zakladatelé svým podpisem stvrzují, že tato listina je sepsána vážně, svobodně, určitě a srozumitelně.
4) Základní listina se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, dva budou přiloženy k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a dva budou založeny v dokumentech společnosti.
5) Zakladatelé potvrzují autentičnost této zakládající listiny svým podpisem.
 
 
 
 
 
…………………………….                                                                                                                                                    ………………………………
Jaromír Trtík                                                                                                                                                                 Renata Jirušová
 
 

Comments are closed.