Veřejný závazek

 

Klub Remix

Je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  podle § 62 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Kontaktní údaje:

Adresa:                          U jeslí 565, Nejdek 362 21

Odpovědná osoba:    vedoucí NZDM: Mgr. Renata Jirušová

Telefon:                          605 479 062

Email:                            nzdm@bezvanejdek.cz

Poslání NZDM Remix – proč jsme tady:

Posláním NZDM Remix je nabízet dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let z Nejdku a okolí pomoc, podporu, možnost zorientovat se při řešení svých každodenních i nečekaných problémů, vytvářet bezpečný  prostor pro trávení volného času  s nabídkou volnočasových aktivit, možnost po dohodě realizovat vlastní aktivity a nápady s podporou pracovníků i bez ní; pomoci jim orientovat se a porozumět situacím, ve kterých se nacházejí a přispívat ke zlepšení kvality jejich života; pomáhat a doprovázet je v procesu socializace s ohledem na zmírňování důsledků dopadu tíživé sociální situace na jejich další rozvoj.

Cíl klubu Remix – co chceme:

Naším cílem je nabídnout ti prostor pro tvůj volný čas, pro zábavu i rozšíření dovedností, pro setkání, posezení a hru s přáteli; seznámit tě s okolím ve městě a s nabídkou jeho služeb, když jsi tu nový; třeba tě i doprovodit na úřad, když si sám netroufáš; pomoci ti s domácím úkolem nebo  s učením; poradit ti, když si s něčím nevíš rady,  vyslechnout tě a společně hledat možná řešení tvé situace; apod. A to proto, abys to příště už zvládnul sám a nikoho k tomu nepotřeboval, abys uměl poradit a byl hrdý sám na sebe, byl samostatný.

Cílová skupina

 Pro koho jsme tady:

Klub Remix je pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které hledají prostor pro trávení svého volného času, kde nepotřebují peníze a nemusí říkat ani své jméno, hledají kamarády, chtějí pomoc s úkolem nebo se doučit látku, pohádaly se s rodiči nebo ve škole, někdo jim ubližuje a nevědí si rady, chtějí si popovídat o svých starostech i radostech s někým, kdo je nesoudí, nebo se s něčím chtějí pochlubit – něco ukázat a nemají komu a kde, hledají zaměstnání nebo ztratily doklady a nevědí si rady, chtějí se naučit nové věci, chtějí si dodělat školu, přijely na prázdniny nebo se přistěhovaly a neznají místní okolí, musí právě hlídat mladší sourozence a nevědí, co s nimi dělat, apod.

 

 Pro koho tu nejsme:

 • Ten, kdo nespadá do cílové skupiny osob
 • Ten, kdo by potřeboval pomoc, kterou nemůžeme nebo neumíme poskytnout
 • Ten, kdo by přišel pod vlivem omamných látek (alkohol, marihuana aj.) 
 • Ten, do škodí druhým, záměrně útočí slovně nebo fyzicky, záměrně poškozuje vybavení klubu

Zásady, které respektujeme v klubu Remix

 1. Nízkoprahovost
   

  1. Bezplatnost: všechny služby jsou poskytovány zdarma.
  2. Anonymita: uživatelé mohou službu čerpat anonymně.
  3. Dobrovolnost: pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby.
  4. Možnost ovlivňovat program zařízení: uživatelé mají možnost přicházet s vlastními nápady a ovlivňovat tak program zařízení                                                                                  
 2. Individuální přístup   – Pracovnice a pracovníci přistupují ke klientům služby s ohledem na jejich individuální potřeby.
 3. Respekt – Pracovnice a pracovníci zařízení respektují práva klientů vyjádřit svoje přání, názory k  jejich postojům a rozhodnutím. Nenutí je do řešení situací, která odmítají.
 4. Zvyšování kompetencí  – Pracovnice a pracovníci postupují tak, aby uživatele uschopňovali, vedou je k tomu, aby byli schopni řešit tíživé životní situace sami, aby věděli, kde hledat podporu.
 5. Diskrétnost – Pracovnice a pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se dozví během spolupráce. Neotevírají citlivá témata před jinými uživateli.
 6. Nestrannost  – Pracovnice a  pracovníci přistupují ke klientům nezaujatě a nestranně. Klienty nestigmatizují a  nenechávají se ovlivnit.
 7. Nezávislost  – Pracovnice a pracovníci postupují nezávisle na postojích jiných subjektů.
 8. Dobrovolnost – Pracovnice a pracovníci nikoho nenutí do aktivit ani k pobytu v zažízení.
 9. Odbornost a profesionalita  – Pracovnice a pracovníci mají pro práci odpovídající kvalifikaci a při práci dodržují pracovní postupy definované v metodice.
 10. Etický přístup  – Pracovnice se řídí Etickým kodexem vycházejícím z kodexu České asociace streetwork.
 11. Jednání v souladu se zákony  – Pracovnice a pracovníci postupují vždy v souladu s platnými zákony

Kapacita NZDM

Okamžitá maximální kapacita ambulantní služby:   30 osob

Okamžitá maximální kapacita terénní služby:           5 osob

 Maximální kapacita aktivních klientů zařízení (kteří mají uzavřenou dohodu  o poskytování sociálních služeb) je 130 osob.

Způsob poskytování služby: 

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou v Nejdku, v rámci služby jsou nabízeny následující činnosti k naplnění potřeb klientů:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, opráv. zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

Naše práva, pravidla a sankce

Práva:

 1. Máš právo na respekt vůči své osobě a na svůj názor a na informace.
 2. Máš právo si stěžovat a odvolat se na rozhodnutí pracovníků v klubu.
 3. Máš právo vybrat si pracovníka a mluvit s ním v soukromí.
 4. Máš právo bezpečně a bezplatně využívat nabídku činností v klubu nebo tady jen tak být a nic nedělat .
 5. Máš právo dívat se do své dokumentace a na ochranu informací o tobě.
 6. Máš právo neříkat své jméno pracovníkům klubu a sdělit jen svou přezdívku (zůstat v anonymitě)
 7. Máš právo ukončit spolupráci

 

Pravidla:

 1. Chováme se slušně a ohleduplně, nemluvíme sprostě, neurážíme se, nenadáváme si, neubližujeme si.
 2. Udržujeme pořádek a uklízíme po sobě (odpadky házíme do koše podle barev odpad třídíme)
 3. Nechodíme do klubu pod vlivem dorg, ani je v klubu neužíváme (alkohol, cigarety, jiné omamné látky)
 4. V klubu se nefotíme ani nenatáčíme na video bez souhlasu a přítomnosti pracovníka
 5. Sami neotevíráme okna
 6. Záměrně neničíme a nepoškozujeme majetek v klubu ani prostor okolo – neodnášíme věci z klubu, neboucháme na dveře, okna, netrháme nástěnku, neděláme nepořádek ani venku

 

Sankce:

Pokud klient/ka nebo zájemce o službu poruší pravidla, je s tímto konfrontován nejprve prostřednictvím upozornění na dané pravidlo a na povinnost jej dodržovat. Dále pracovníci jednají podle následujícího postupu:

 1. Napomenutí – omluva – náprava: při porušení pravidla budeš nejprve napomenut/a a budeme chtít, abys napravil/a, cos provedl/a a budeš veden/a k nápravě škody (omluvě). Po třech napomenutích dostaneš stopku dne (budeš muset odejít z klubu) – za slovní útoky na ostatní klienty, za opakované porušování pravidel hry, nadávky, provokování, aj.
 2. Zákaz konkrétní činnosti – pokud budeš např. opakovaně porušovat pravidla hry, nadávat, mluvit sprostě, útočit na druhé, budeš mít na dobu určitou zakázáno hru hrát (od 5 minut do konce dne)
 3. Zákaz vstupu do Remixu na stanovenou dobu podle závažnosti přestupku:
  1. Opakované slovní či fyzické napadání nebo provokování jiného klienta – stopka dne
  2. Kouření na zahradě a na ulici před Remixem – stopka dne + 1 den – týden
  3. Slovní napadání pracovníků zařízení – stopka dne + 1 týden
  4. Vstup do klubu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek – stopka dne + 1 týden
  5. Úmyslné ničení věcí v klubu nebo venku (nástěnka, bouchání do dveří, oken, lezení po stěně, zvonek …) stopka dne + 1 den – 2 týdny
  6. Jiné nevhodné chování, které znemožňuje ostatním bezproblémové využívání služeb – stopka dne + 1den – týden
 4. Kolektivní trest – pokud poruší pravidla celá skupinka nebo nelze zjistit konkrétního viníka, když u akce bylo víc klientů – dostanou sankci všichni ze skupiny
 5. Zaplacení vzniklé škody – pokud v Remixu něco úmyslně zničíš, budeme po tobě, případně po tvých rodičích, požadovat zaplacení vzniklé škody
 6. Předání trestněprávní instituci – pokud v klubu výrazně poškodíš majetek, někoho úmyslně zraníš nebo něco ukradneš, bude tím spáchán trestný čin a jeho řešení bude předáno Policii ČR
 7. Ukončení spolupráce – v případě, že budeš neustále opakovaně hrubě porušovat pravidla bez snahy s tímto jednáním přestat
  1. v případě, kdy svým chováním budeš opakovaně a záměrně ohrožovat ostatní nebo je svádět k sociálně patologickému jednání (krádeže, šikana, užívání návykových látek aj.)
  2. v případě, když fyzicky záměrně napadneš pracovníky zařízení

Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, a které poskytovatel vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí o smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, bude nabídnuta alternativní služba na jiném pracovišti poskytujícím služby ve stejné oblasti.

 

 

Comments are closed.