O co jde

Trocha teorie

O co jde:

Primární prevence podle definice Národního informačního centra pro mládež zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojených s výskytem sociálně patologických jevů.

„Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v jednotlivých níže jmenovaných oblastech s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky“ (Metodický pokyn MŠMT č. j. 20 006/2007-51).

Co si představit pod pojmem sociálně patologické jevy:

Metodický pokyn MŠMT definuje konkrétní oblasti sociálně patologických jevů, na které je potřeba zaměřit výchovné působení v rámci primární prevence:

a)  předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví,

 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,

 • kriminalita, delikvence,

 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,

 • závislost na politickém a náboženském extremismu,

 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí,

 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,

 • ohrožování mravní výchovy mládeže,

 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Trocha historie

V rámci naší organizace již od roku 2006 připravujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež na Nejdecku s cílem  podporovat a spoluvytvářet společenství dětí, v jejichž morální výbavě bude vzájemná tolerance a úcta napříč etnickým i sociálním  spektrem v duchu křesťanských morálních hodnot. Snažíme se děti prostřednictvím zážitkových aktivit směrovat k aktivnímu a zdravému životnímu stylu včetně odmítání závislostního chování, extremismu, agrese aj. Snažíme se podněcovat jejich osobnostní a sociální rozvoj, komunikační dovednosti, vedeme děti k reflexi a k tvorbě vlastních názorů na jednotlivé oblasti života a společnosti.  Touto cestou bychom chtěli trošku přispět k vytváření pozitivního klimatu vzájemné sounáležitosti a úcty v našem městě.

Aktivity naší o.p.s. v oblasti primární prevence:

 • Od roku 2006 do roku 2011 byl realizován volnočasový klub Beruška s nízkoprahovými prvky, kde byl vytvořen prostor pro setkávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí s dětmi z běžné populace, se zaměřením na primární a sekundární prevenci a programy osobnostního rozvoje včetně doučování a procvičování učiva základní školy (zvláště pro děti ze speciálních tříd s cílem podpořit školní úspěšnost za aktivní spolupráce s učiteli speciálních tříd základní školy). Činnost klubu byla v roce 2012 ukončena z technických důvodů – dosavadní prostor byl v nevyhovující lokalitě města a majitel objektu se rozhodl pro rozsáhlou rekonstrukci, v jejímž průběhu provoz klubu nebyl možný.

 • Od roku 2006 každoročně pořádáme letní tábory pro děti od 7 do 15 let. V rámci programu se pravidelně zaměřujeme na dovednostní i osobnostní rozvoj dětí a prevenci sociálně patologických jevů. Například v roce 2014 byla jedním z hlavních témat šikana.

 • V návaznosti na letní tábor pořádáme i tematicky zaměřené víkendové pobyty.

 • Od roku 2011 organizujeme na nejen nejdeckých školách přednášky s erudovanými lektory zaměřené na jednotlivé prvky rizikového chování.

 • V rámci dlouhodobého projektu Mediální výchova mladých pořádáme občasné přednášky (páteční večery s hostem), které řeší i témata primární prevence.

 

Naše cíle:

Naplněným cílem pro naše město se stalo otevření nízkoprahového klubu pro děti a mládež, který nabízí sociální služby, slouží jako prostor pro setkávání, budování vzájemných vztahů.

V rámci klubu chceme (a již činíme):

 • Vytvořit bezpečný prostor pro setkávání
 • Nabízet sociální poradenství a aktivizační služby
 • Nabízet aktivity pro zdravý osobnostně sociální rozvoj
 • Nabízet doučování
 • Realizovat čtenářský klub: http://ctenarskekluby.cz/kdo-jsme/nase-mise/

 

V budoucnu bychom se chtěli ve větší míře podílet na přípravě a realizaci programů pro primární prevenci na nejdeckých školách.

Comments are closed.