Co nabízíme

V NZDM Remix jsou poskytovány následující činnosti definované zákonem o sociálních službách, které vedou k naplňování potřeb klientů. Všechny základní činnosti realizované v prostorách klubu jsou poskytovány zdarma. Účast na kulturních a jiných akcích, které jsou zařazené mezi fakultativní činnosti, může být zpoplatněna.  Poskytování sociálních služeb probíhá z větší části ambulantní formou – to znamená, že klient přijde do klubu, kde si může na základě svých potřeb a cílů vybrat z nabídky činností v prostoru NZDM, některé činnosti mohou být realizovány také terénní formou služby.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
  • Klubovna určená k trávení volného času je vybavená aktivizačními pomůckami.   K dispozici jsou stolní hry, knihy, zvukové zařízení, výtvarné potřeby. V dohodnutých termínech je možné využívat i malou tělocvičnu a sportovní pomůcky jako míče, švihadla, badminton.
 • pracovně výchovná práce s dětmi pomáhající při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
  • Zařízení nabízí klientům možnost zapojit se do připravených rukodělných dílen, jako je práce s papírem, pletení, háčkování, výroba ručního papíru, plstění aj., na základě poptávky klientů a možností zařízení.  
  • Zařízení nabízí možnost využít řemeslné dílny vybavené pro práci se dřevem a zařízené kuchyně pro nácvik přípravy pokrmů.
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 • V rámci zařízení je k dispozici učebna vybavená stoly a židlemi, aktivizačními materiály rozvíjejícími studijní dovednosti, jako jsou různé hlavolamy, bludiště, čtenářské tabulky, stimulační pomůcky používané k prevenci a nápravě specifických poruch učení. Klienti mají možnost využít tohoto prostoru k přípravě na vyučování.
 • Motivace k aktivnímu přístupu ke vzdělávání – příprava na vyučování.
 • Motivace k aktivnímu zvládnutí paměťových dovedností
   • zprostředkování doučování
   • spolupráce s rodinou a aktivizace rodičů směrem k aktivnímu přístupu ke vzdělávání dětí a zajištění vhodného prostředí pro školní děti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí   
 • klient se v rámci zařízení stává součástí sociálního prostředí, které je svými normami v souladu se společenskými normami a má možnost vytvářet zdravé sociální vazby
 • zprostředkování aktivní účasti na kulturních akcích města, dobrovolnických aktivitách
 • besedy s příslušníky Městské policie, lektory primární prevence

Sociálně terapeutické činnosti:

 • činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • individuální motivační rozhovory
 • aktivity podporující osobnostně sociální rozvoj
 • využívání prvků zkušenostně reflektivního učení, dramatické výchovy

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  • doprovázení klienta při kontaktu s dalšími institucemi, jako je škola, poradna, úřady, jiné organizace
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
  • v případě potřeby zprostředkování případové konference/case management
  • doprovázení klienta a spolupráce s rodinou při řešení problémů
  • pomoc a podpora klientů při realizaci vlastních plánů, které by rádi uskutečnili
 • poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod
 • organizování preventivních progamů a projektů
 • individuální péče o klienty podlehlé závislostnímu chování – poskytování informací o následcích, o možnostech léčby

 

Bezbariérový vstup“ tím není jen myšleno, že nemusíte chodit po schodech, ale také není potřeba nic platit, není potřeba se přihlašovat, není potřeba si s sebou nic nosit. Do klubu může každý (komu je něco mezi šesti a osmnácti lety) přijít jen tak…

 • může jen sedět a koukat či nekoukat, co se kolem děje
 • může ve vymezeném čase, prostoru a stanovené míře hluku poslouchat muziku a tancovat
 • může si zahrát hru, něco vyrobit, napsat úkol
 • může si domluvit pomoc s učením
 • může přijít s dobrým nápadem, který by chtěl/a uskutečnit a neví jak, či s kým

Preventivní programy – diskuse o oblastech, kde hrozí rizika (drogy, sex, peníze, gambling)

Sociální dovednosti – trénink porozumění emocím, jejich ovládání, komunikace, kulturní a společenské chování, osobní odpovědnost, finanční gramotnost…

Sportovní aktivity –  Miroslav Tyrš pronesl dnes již slavnou větu: „Ve zdravém těle zdravý duch.“ Je možné si zahrát fotbal, ping pong, basketbal nebo se jen protáhnout a zacvičit, vypravit se společně na výlet…

Hudební dílna – Platón řekl o hudbě: „Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.“ V klubu je k dispozici CD přehrávač, kytara, elektronické varhany, flétna a rytmické nástroje k vlastní tvorbě

Výtvarná dílna – tvořím –tvoříš – tvoříme, společně se bavíme… z papíru, vlny, pedigu, modelíny a různých jiných materiálů

Kuchyňka – Příprava pokrmů podle receptů po domluvě se skupinou, která chce daný týden vařit. Podpora zdravé výživy a finanční gramotnosti.

 

 

Comments are closed.